Tehtäväkuvaukset

 

Hallitusvirat

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja on henkilö, joka viime kädessä vastaa killan toiminnasta. Hän kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Puheenjohtaja johtaa budjetin ja toimintasuunnitelman rakentamista killan toimintavuodelle, ja valvoo tavoitteiden toteutumista kuten myös killan toimimista kokonaisuutena. Lisäksi puheenjohtaja varmistaa, että kilta toimii omien sääntöjensä mukaan ja noudattaa yhdistyslakia. Usein puheenjohtaja on opintomestarin ohella killan tärkeimpiä edunvalvonnallisia ääniä. Puheenjohtajan tehtävä on palkitsevaa, vaikkakin välillä töitä saattaa kasautua enemmänkin.

Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja on nimensä mukaan puheenjohtajan varahenkilö, eli johtaa kokoukset silloin kun puheenjohtaja on estynyt. Tämän lisäksi varapuheenjohtaja auttaa puheenjohtajaa ja muuta hallitusta yleisissä ajankohtaisissa asioissa. Varapuheenjohtajan toimenkuva ei ole tarkkaan määritelty, joten virkaan hakija voi määritellä itse mitä haluaa vuoden aikana tehdä. Vuonna 2019 varapuheenjohtaja oli keskeisessä osassa edunvalvonnassa sekä hoiti alumnisuhteita sekä järjesti LST-toimintaa. Lisäksi varapuheenjohtaja järjesti hallituksen virkistäytymisiä ja muita tapahtumia. Varapuheenjohtaja on virka, joka luo tiettyä joustoa hallitukseen ja virka josta saa helposti tekijänsä näköisen!

Sihteeri
Sihteeri on hallituksen kirjanpitäjä, joka laatii pöytäkirjan jokaisesta kokouksesta ja arkistoi ne paperiarkistoon sekä sähköisesti nähtäville killan nettisivuille. Sihteerin tehtäviin killassa kuuluu myös hallituksen kokousten ilmoittaminen tapahtumakalenteriin ja kokousten myöhästymissanktioiden valvominen. Sihteeri voi myös tarvittaessa varata kokoustilat. Yleensä sihteeri toimii sihteerinä myös yhdistyksen kokouksissa.

Rahastonhoitaja
Killan rahastohoitajan tehtävänä on hoitaa kaikki killan talouteen liittyvät asiat. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi budjetin suunnittelua ja seuraamista, laskujen maksamista, laskutusta, kirjanpitoa ja tilinpäätöksen tekoa. Lisäksi killan jäsenlistan ylläpito kuuluu rahastonhoitajan vastuualueisiin. Tarkkuus, huolellisuus ja järjestelmällisyys ovat rahastonhoitajalta vaadittavia ominaisuuksia. Kokemusta esimerkiksi kirjanpidosta ei kuitenkaan tarvitse – tehtävät oppii niitä tehdessä. Opeista on hyötyä myös myöhemmin oman elämän raha-asioiden vastuunkannossa.

Emäntä/Isäntä
Isäntä ja Emäntä ovat tapahtumatoimikunnan luotsit. Duo on vastuussa Inkubion tapahtumien sujuvuudesta alusta loppuun, jolloin tapahtumista saa omannäköisiä – perinteitä unohtamatta. Isäntä ja emäntä ovat vastuussa tilavarauksien tekemisestä, tapahtumien tarjoiluista ja soveltuvin osin mainostuksesta esimerkiksi killan tapahtumakalenteria täyttämällä. Tärkeimpänä tehtävänä on ylläpitää ja kehittää tapahtumakulttuuria kuuntelemalla kiltalaisten mielipiteitä ja tarjoamalla kaikille soveltuvia vaihtoehtoja. Isännällä ja emännällä apuna toimii Rattoseura.

Fuksikapteeni
Fuksikapteenin vastuulla ovat kaikki uusiin fukseihin liittyvät asiat tiedottamisesta tapahtumien järjestämiseen. Fuksikapteenius kestää puolitoista vuotta, joista ensimmäinen kevät hurahtaa istuvaa (vanhaa, ei enää hallituksen jäsen) fuksikapteenia autellessa ja omien fuksien tulemiseen valmistautuessa esimerkiksi fuksiopas taittamalla ja toimittamalla. Syksy ja seuraava kevät koostuvat omien fuksien ohjaamisessa kohti teekkariutta. Fuksikapteenia avustavat ISOvastaava (killan fuksitoimikunnan toinen jäsen), KV-vastaava (killan fuksitoimikunnan kolmas jäsen) sekä ISOhenkilöt.

Opintomestari
Opintomestari ajaa killan jäsenten etua opiskeluun liittyen. Kehittämiskohteita löytyy laaja-alaisesti aina yksittäisistä kursseista tutkinto-ohjelman rakenteisiin ja opinnonohjaukseen asti. Opintomestari pyrkii helpottamaan kiltalaisten arkea esimerkiksi kirjamarkkinoiden, opintopiirin tai pääaineinfon järjestämisellä. Killan opintomestari järjestää myös vuosittaisen opintokyselyn, jossa selvitetään kiltalaisten mielipiteitä opintoihin ja tutkinto-ohjelmaan liittyen.

Sisä- ja ulkomestari
Sisä- ja ulkomestari vastaa kiltahuoneesta ja yhteyksistä pääosin korkeakoulun ulkopuolisiin järjestöihin. Sisä- ja ulkomestari varmistaa kiltahuoneen pysyvän viihtyisänä ja tarpeen tullen myös kehittää sitä sekä hankkii sinne uutta tarpeistoa. Yhteyksiä eri järjestöihin sisä- ja ulkomestari vaalii mm. järjestämällä tapahtumia muiden koulujen opiskelijajärjestöjen kanssa, huolehtimalla eri ystävyyskiltojen majoituksesta sekä muusta viihtyvyydestä näiden tehdessä ekskursioita pääkaupunkiseudulle. Sisä- ja ulkomestari huolehtii myös muiden kiltojen ystävyyssuhteiden sujuvuudesta ja varmistaa kiltojen vuosijuhlaedustukset.

Tiedotusmestari
Tiedotusmestarin työnkuvaan kuuluu ensisijaisesti killan tapahtumista ja kiltalaisia kiinnostavista asioista uutisoiminen jäsenistölle lähetettävän viikkomailin muodossa. Tehtävänä on myös verkkosivujen ylläpito, dokumenttiarkiston päivittäminen ja tapahtumien lisääminen ilmokoneeseen. Lisäksi tiedotusmestari järjestää hallitukselle ja toimareille valokuvauksen verkkosivujen kuvia varten. Tiedotusmestari ottaa vastaan ja suodattaa paljon sähköpostiliikennettä muilta järjestöiltä ja korkeakoululta sekä ylläpitää Inkubion sähköpostilistoja. Tiedotustoimikunta julkaisee myös kiltalehti S’napsia, minkä luotsina tiedotusmestari toimii yhdessä päätoimittajan kanssa.

Yrityssuhdemestari
Yrityssuhdetoimikunta hoitaa Inkubion suhteita yritysmaailmaan. Toimikunnan tärkeimmät tehtävät ovat erilaisten sponsorisopimusten kerääminen ja excursioiden eli yritysvierailujen järjestäminen. Tapana on myös järjestää ns. yrityssaunoja, joissa erilaiset yritysedustajat pääsevät esittelemään toimintaansa ja keskustelemaan opiskelijoiden kanssa. Kerran vuodessa järjestetään Inkubion perinteikäs Biokeppana, eli kotimaan puolipitkä excursio. Yrityssuhdetoimikunta avustaa myös Rekombionaation eli Suomen bioteekkareiden kokoontumisajojen excursioiden järjestämisessä. Yrityssuhdemestari osallistuu killan hallituksen päätöksentekoon ja hoitaa paperibyrokratian, mutta muuten toimikunnalle vastuita jaetaan varsin jouhevasti.

KV-vastaava
KV-vastaava toimii linkkinä tutkinto-ohjelman kansainvälisten opiskelijoiden, vaihto opiskelijoiden ja killan välillä varmistamalla englanninkielisen tiedotuksen toteutuksesta. Tämän lisäksi hän järjestää tapahtumia ja kulttuurillisia kokemuksia kansainvälisille opiskelijoille KVM-ISOjen avustuksella. Yleensä tämä henkilö vastaa maisterifuksien kiltaan integroitumisesta kokonaisuutena, sillä kansainväliset opiskelijat suorittavat usein myös maisteritutkintoa ja pääsevät näin tutustumaan paikallisiin opiskelijoihin.

 

XTMK yhdistää

Kaikille hallitustoimijoille on olemassa lisäksi omat, vaihtelevan aktiiviset toimikuntansa (TMK), missä eri kiltojen ja osakunnan samaa toimea hallinnoivat henkilöt tapaavat toverihengessä. Toimikuntien tehtävänä on olla toisten tukena ja apuna hauskanpitoa unohtamatta. Toimikunnat linkittävät toimivuoden alussa joko toimikunnan jäsenet itse tai ”päämiehenä” toimii AYY:n edustaja. Alla on lueteltuna nämä toimikunnat mahdollisesti epätäydellisenä listauksena.

Neuvosto – Puheenjohtajat
RTMK – Rahastonhoitajat
IE – Isännistö ja emännistö
ITMK – ISOvastaavat
FTMK – Fuksivastaavat
KVTMK – KV-vastaavat
Opintoneuvosto – Opintovastaavat
HVTMK – Hyvinvointitoimikunta (Sisä- ja ulkomestari)
VTMK – Viestintä-/tiedotusvastaavat, sihteerit ja päätoimittajat
YTMK – Yrityssuhdevastaavat

 

Toimihenkilövirat

Alla on esiteltynä Inkubion yleisimpien toimihenkilövirkojen tehtäväkuvaukset. Toimihenkilövirat elävät jäsentensä mukana, joten tehtävänkuvat voivat muuttua omien mieltymysten mukaan. Voit myös hakea tehtävään, jota ei ole listattu lainkaan! Toimihenkilöitä haetaan syksyllä yhdessä hallitushaun aikaan, poislukien Apoptoositoimikunta, joka rekrytään usein keväisin. Jos kesken vuoden kuitenkin keksit, että voit auttaa kiltaasi jossain tehtävässä, voit ottaa yhteyttä hallitukseen.

 

Apoptoositoimikunta

Apoptoositirehtööri
Apoptoositirehtöörin tehtävän kunniallinen ja juhlallinen: killan vuosijuhlan järjestäminen. Yleensä tirehtöörit toimivat duona tai triona, sillä vuosijuhlissa riittää valmisteltavaa. Tehtäviin kuuluvat vuosijuhlien pääjuhlan valmisteleminen ja ohjelman laatiminen yhdessä kutsujen lähettämisen kanssa. Apuna Apoptoositirehtööreillä on paljon fuksityövoimaa.

Apoptoosigrafi
Apoptoosigrafi on tirehtöörien apuna luomassa juhlen teemaan sopivan graafisen ympäristön. Graafikko lahjoittaa taiteellisen silmänsä killan käyttöön esimerkiksi teeman mukaisten kutsujen, verkkosivujen ja pääjuhlan koristelun hyväksi.

Nekroosivastaava
Vuosijuhlan jälkeinen päivä vietetään silliaamiaisen, Nekroosin, merkeissä. Nekroosivastaava mahdollistaa silliksen vastaamalla esimerkiksi tilavarauksista ja tarjoiluista. Myös Nekroosissa on tarjolla fuksiapuvoimia.

Apoptoositoimihenkilö
Apoptoositoimihenkilö toimii Apoptoositoimikunnassa yleisenä apukätenä ja ottaa hoitaakseen mitä vaan kulloinkin tarvitaan. Voit lähteä yleiseksi nakkikoneeksi tai ilmaista kiinnostuksesi jotain tiettyä osa-aluetta kohtaan.

 

Fuksitoimikunta

ISOvastaava
ISOvastaava vastaa killan ISOista sekä ISOtoiminnasta. Hän rekrytoi keväisin uudet ISOt, kouluttaa heidät tehtäväänsä sekä varmistaa, että he ovat valmiita ottamaan fuksit syksyllä vastaan. Tämän lisäksi ISOvastaava koordinoi ISOjen toimintaa ja pitää heidät ajan tasalla. Tehtävään kuuluu myös ISOista huolehtiminen sekä mukavan virkistystoiminnan järjestäminen. Virka kuuluu fuksikapteenin johtamaan fuksitoimikuntaan, ja toimiikin kipparin tukena ja auttaa tätä esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. ISOvastaavan rooli kestää puolitoista vuotta.

ISO
ISOt ovat uusien fuksien tukena ja turvana ensimmäisenä opiskeluvuonna ja apuna järjestämässä fuksitapahtumia. ISOja ei varsinaisesti lueta toimihenkilöiksi, joten heidät löydät omalta sivultaan [linkki]. ISOja ei haeta syksyn toimihenkilöhaussa!

 

Opintotoimikunta

Opintotoimihenkilö
Kirjamarkkinat ja avointen ovien päivän ständi vaativat läsnäoloa, eikä opintomestari yksistään ehdi aina eikä kaikkialle. Opintotoimari toimii apulaisena näissä opintoasioiden käytännön järjestelyissä ja auttaa esimerkiksi opintokyselyn tulosten käsittelyssä ja analysoinnissa. Opintotoimari saa myös lähteä ajamaan sydäntään lähellä olevia opiskeluasioita, kuten fuksien tutustuttaminen tutkinto-ohjelman pääaineisiin heti alkavana syksynä.

LST-toimihenkilö
LST-toimihenkilö järjestää tapahtumia kaikille Life Science Technologies -maisteriohjelman opiskelijoille, niin kotimaisille kuin ulkomaisille tutkinto-opiskelijoillekin. Virkaan voi hakea niin kandi- kuin maisteriopiskelijakin. LST-toimari on itsenäinen toimari, joka toimii osana kiltojen rajat ylittävää LST-aktiivien omaa toimikuntaa.

Sähköpyörätuolitoimihenkilö
Sähköpyörätoimitoimareita valitaan yksi tai pari. Toimihenkilö vastaa pyörätuolin huollosta ja ylläpidosta. Hän hallinnoi varauskalenteria, kurssiyhteistyötä ja muita vastaavia tapoja pitää tuolia opiskelijoiden saatavilla sekä toimii tarvittaessa pyörätuolin yksityiskohdissa teknisenä tukena. Hän varmistaa, että tuolia käytetään tilaisuuden tullen promotilaisuuksissa kuten Aalto Partyssa ja abi-infoissa. Vaikka pyörätuolia pidetään vapaasti opiskelijoiden käytettävissä kehitysprojekteja varten, kehittää myös toimari tuolia ja sen ominaisuuksia vuosittain eteenpäin. Mittaviin kehitysprojekteihin tarvitaan ulkopuolista rahoitusta, jota toimarin on oman kehitystyönsä puitteissa itse haettava.

 

Sisä- ja ulkotoimikunta

Herkkupeppu
Herkkupeppu pitää huolta, että kiltahuoneen välipalamyynnissä on tarjolla kiltalaisten toivomia tuotteita, sekä suolaista että makeaa syötävää unohtamatta elintärkeää kahvia. Vastuualueisiin kuuluu myös kirjanpito menekistä ja kiltalaisten toiveiden ottaminen huomioon namipalvelun parantamiseksi.

Tumatoimari
Tumatoimari vastaa yhdessä sisä- ja ulkomestarin kanssa kiltahuoneesta ja sen viihtyisyydestä, esimerkiksi ajoittaisesta siivoamisesta sekä tavaroiden saatavuudesta (yleistarpeelliset asiat kuten sakset, sinitarra, valkotaulutussit…). Tumatoimarin hommiin kuuluu myös labratakkien vuokrauspalvelusta huolehtiminen.

Säätäjä
Säätäjä huolehtii kiltahuoneen teknisten laitteiden, erityisesti tietokoneiden toimivuudesta ja sen teknisten palveluiden kehittämisestä. Vastuualueisiin kuuluu myös tumatoimarin sekä sisä- ja ulkomestarin kanssa kiltahuoneen muu kalusto ja niiden ylläpito.

Pelimies
Pelimiehen tehtäviin kuuluu erilaisten lauta-, peli- ja lautapeli-iltojen järjestäminen. Lisäksi pelimies voi järjestää omien halujensa ja kiinnostuksensa mukaan erilaisia turnauksia tai roolipelejä tai oikeastaan mitä tahansa pelaamiseen liittyvää. Pelimies on luonnollisesti killan kovin pelimies.

Urheiluvastaava
Urheiluvastaavan hommiin kuuluu muun muassa kiltalaisten tiedottaminen liikuntaan littyvistä asioista, toimiminen AYY:n liikuntatoimikunnassa sekä Inkubion joukkueiden ilmoittaminen palloilusarjoihin. Liikuntavastaavalla on melko vähän ns. pakollisia tehtäviä, mutta liikkumavaraa on paljon. Voit siis olla juuri niin aktiivinen kuin haluat ja tehdä Inkubion urheiluvuodesta juuri sellaisen kuin haluat.

Kulttuurivastaava
Kulttuurivastaavan virassa soveltamisen varaa on reilusti: kulttuurivastaava voi esimerkiksi viedä kiltalaiset teatteriin, balettiin, katsomaan teekkarispeksiä tahi organisoida killan omaa kulttuurintuotantoa.

 

Tapahtumatoimikunta

Rattopoika/rattotyttö/rattoteini
Rattopojat ja -tytöt muodostavat Isännän ja Emännän kanssa killan tapahtumatoimikunnan toteuttavan elimen, Rattoseuran. Rattoteini on akateemiselta iältään sekä Isäntää että Emäntää vanhempi R.A.T.T.O.-seuran jäsen. Rattoteinin toimenkuva on muuten sama kuin rattopojalla ja rattotytöllä. Rattoseuran tehtävänä on ensisijaisesti järjestää killalle erilaisia tapahtumia, kuten sitsejä, saunailtoja sekä erilaisia pirskeitä. Rattoseurassa toimiminen on ideaalinen tehtävä niin fuksille kuin vanhallekin, joka haluaa vaikuttaa siihen, miltä killan tapahtumat näyttävät, maistuvat ja kuulostavat.

DJ
DJ:n tehtävänä on olla isommissa tapahtumissa levylautasen ääressä soittamassa musiikkia, jotta ihmisten tanssi ei katkeaisi. DJ ylläpitää myös killan soittolistoja, mutta toimii pääasiassa omine välineineen.

Lukkari/Lukkarivastaava [vaalikokous]
Lukkari on monille tuttu sitsien kapellimestari sekä killan laulukulttuurin vaalija. Lukkarin tehtävät koostuvat lähinnä sitsien luotsaamisesta, mutta yksi killan lukkareista toimii lisäksi killan edustajana Teekkarijaoston alaisessa Lukkaritoimkunnassa eli LuTku:ssa. Jos koet että tahdot laulaa, laulaa, laulaa tai sinulla on näkemystä Inkubion laulu- ja sitsikulttuurin suunnasta, on lukkarin nakki sinulle juuri oikea.

 

Tiedotustoimikunta

Päätoimittaja [vaalikokous]
Päätoimittaja johtaa kiltalehden, S’napsin, toimintaa yhdessä tiedotusmestarin kanssa. Päätoimittajan tehtäviä ovat aikataulun laatiminen, korkeakoulujen ja muiden toiminnan tukijoiden kanssa neuvottelu ja lehteen tulevien juttujen suunnittelu yhdessä toimittajien kanssa.

Toimittaja
Toimittajat suunnittelevat lehteä yhdessä päätoimittajan kanssa ja kirjoittavat artikkeleita vähintään kolme kertaa vuodessa. Artikkelit voivat koskea esimerkiksi tapahtumia, olla hauskoja puuhatehtäviä tai mitä tahansa kirjoittajaa itseä kiinnostavaa, mikäli tämä oletettavasti kiinnostaa myös lukijoita.

Taittaja
Taittajan päätehtävänä on saada ulkoasultaan ja luettavuudeltaan siisti kiltalehti painovalmiiksi. Valmis lehti syntyy yhdessä päätoimittajan, valokuvaajien ja graafikoiden kanssa.

Graafikko
Killan graafikon tehtävän on suunnitella esimerkiksi tapahtumajulisteita, piirtää nettisivuille graafisia elementtejä ja tehdä yhteistyötä S’napsin taittoasun kanssa.

Geneerinen koodari/Spagettikisälli
Geneerinen koodari vastaa silloin, kun muilla kiltalaisilla menee tietoteknisissä asioissa sormi suuhun. Geneerinen koodari on esimerkiksi apuna verkkosivujen ylläpidossa ja päivityksissä, ja toteuttaa kiinnostuksensa mukaan myös ohjelmointitaitoja vaativia projekteja killan hyväksi.

Valokuvaaja
Valokuvaaja ikuistaa killan tapahtumat ja toimihenkilöiden kasvokuvat kaikkien iloksi sekä S’napsin, fuksioppaan että muiden killan julkaisujen käyttöön. Valokuvaaja myös lisää ottamiaan valokuvia killan kuvagalleriaan muiden ihasteltavaksi.

Somettaja
Somettaja vastaa killan sosiaalisen median tileistä. Jos olet kiinnostunut tuottamaan sisältöä Inkubion sosiaalisiin medioihin ja parantamaan killan näkyvyyttä yliopiston ulkopuolella, on tämä pesti juuri sinulle!

 

Yrityssuhdetoimikunta

Excursiovastaava [vaalikokous]
Excursiovastaavien pääasiallisena tehtävänä on järjestää yritysvierailuja, joissa kiltalaiset pääsevät tarkemmin tutustumaan yrityksiin paikan päällä. Tehtäviin kuuluu myös vuosittaisen Biokeppanan järjestäminen yhdessä Sisä- ja ulkomestarin kanssa.

Yrityssuhde- ja excursiotoimihenkilö
Yrityssuhdetoimareiden tärkein tehtävä on ottaa kontakteja yrityksiin ja tiedustella heidän halukkuuttaan tukea tai osallistua killan toimintaan eri muodoissa. Lähtemällä mukaan yrityssuhdetoimintaan voi jo heti opiskelujen alussa kerätä arvokkaita kontakteja ja tietoa yritysmaailmasta sekä samalla kehittyä vuorovaikutustaidoissaan.

Ulkomaanexcuvastaava
Ulkomaanexcuvastaavan tehtävä on olla tekemässä taustatyötä, suunnittelemassa ja toteuttamassa toimikautensa aikana ulkomaanexcursio Inkubion jäsenille. Ulkomaanexcursio on ollut pitkään haaveena kiltalaisten keskuudessa, joten tekijälle on tarjolla mainetta ja kunniaa kokemusten lisäksi.

TEK-yhdyshenkilö
Kiltayhdyshenkilöt (KYHit) toimivat TEKin teekkariyhdysmiehen apuna paikkakunnan toimintaa järjestettäessä. Heidän tehtävänään on edesauttaa TEKin näkymistä killan jäsenille ja olla kiltansa yhteyshenkilönä TEKin suuntaan. Voit kääntyä KYHin puoleen missä tahansa TEKiin tai työelämään liittyvässä asiassa.

BMI-toimihenkilö
BMI-toimihenkilöt ovat killan linkki poikkitieteellisen BMI-projektin järjestämisessä. BMI on bio-IT:n, tuotantotalouden, informaatioverkostojen, lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden yhdessä järjestämä kolmiviikkoinen projektikurssi, jossa opiskelijat pääsevät ratkomaan yritysten antamia terveysalan ongelmia poikkitieteellisissä ryhmissä. Projektin lopussa järjestetään Demo Day -tapahtuma, jossa ryhmät esittelevät aikaansaannoksensa. Inkubion BMI-toimihenkilöt toimivat yhdessä muiden kiltojen BMI-toimihenkilöiden kanssa ja heidän tehtäviin kuuluu esimerkiksi yritysten kontaktointia projekteihin liittyen sekä tapahtumien järjestämistä. BMI:n suunnittelu aloitetaan viimeistään syksyllä ja projekti on järjestetty perinteisesti alkukeväästä.

 

Jatkuvuustoimikunta

Jatkuvuustoimikunta on yhdistyksen hallituksen tuki- ja sparrauselin. Se tukee ja auttaa hallitusta tarpeen mukaan suuremmissa projekteissa, yhdistyksen hyvässä hallinnossa sekä pitkäjänteisen toiminnan kehittämisessä. Toimikunnan jäsenet tukevat hallituksen jäseniä myös henkilökohtaisessa kehittymisessä. Toimikunnan jäsenet valitaan kaksivuotiskaudelle, josta puolet on vaihtovuorossa joka vuosi. Vuonna 2018 valitaan 1 + 4 jäsentä kahden vuoden kaudelle ja 5 jäsentä yhden vuoden kaudelle. Toimikunnan jäsenet ovat lähtökohtaisesti killan vanhempia toimijoita tai jo valmistuneita. Toimikunnan jäsenien ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.

Toimikunnan käytännön toiminta koostuu muutamasta vuosittaisesta tapaamisesta, joiden aiheet päätetään yhteistyössä istuvan hallituksen kanssa. Toimikunnan jäsenet toimivat myös henkilökohtaisina mentoreina hallituksen jäsenille, tukien näitä vuoden haasteissa, jaksamisessa sekä henkilökohtaisessa kehittymisessä. Näiden henkilökohtaisten tapaamisten määrä sovitaan erikseen yhdessä hallituksen vastinparin kanssa.

Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja [vaalikokous]
Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja koordinoi jatkuvuustoimikunnan toimintaa yhdessä killan puheenjohtajan kanssa. Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan toimikausi on 1 vuosi.

 

Muut toimihenkilöt

Halloped
Hallopedit (hallinnon opiskelijaedustaja) ovat AYY:n rekrytoinnin alaisuudessa eivätkä varsinaisesti Inkubion toimihenkilöitä. Heidät on esitelty erikseen omilla sivuillaan.