Sivuaineopas

Tässä oppaassa esitellään inkubiittien suosimia sivuaineita. Oppaan tarkoituksena on helpottaa sivuaineen valintaa, ja se perustuu Inkubion kevään 2020 opintokyselyn yhteydessä tehtyyn sivuainekyselyyn. Oppaan kohderyhmää ovat erityisesti kandin alkuvaiheen opiskelijat.

Sivuaineen valinta

Sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa on varattu 25 opintopistettä sivuaineeseen. Sivuaine valitaan oman kiinnostuksen mukaan. Sivuaineen voi valita mistä tahansa Aalto-yliopiston korkeakoulusta, myös kauppakorkeakoulun tai taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun puolelta. Joihinkin sivuaineisiin on erilliset kiintiöt ja hakuajat, mutta useimpia tekniikan alan sivuaineita voi suorittaa kurssi kerrallaan ilman mitään ennakkoilmoituksia. Sivuainetta voi lisäksi hakea JOO-opintojen (joustava opinto-oikeus) kautta myös muista korkeakouluista, kuten Helsingin yliopistosta. Tällöin sivuaine pitää kuitenkin erikseen hyväksyttää. Sivuaineen voi myös suorittaa kansainvälisenä sivuaineena vaihto-opintojen yhteydessä.

Sivuaine biolla

Bioinformaatioteknologian kandidaattiohjelma on melko poikkitieteellinen useimpiin muihin teknillisen alan pääaineisiin verrattuna. Sivuainetta valittaessa kannattaakin miettiä, haluaako sivuaineopinnoilla esimerkiksi syventyä tarkemmin joihinkin pääaineen kursseilla opittuihin asioihin. Oikein valittu sivuaine voi auttaa valitsemaan itseään kiinnostavaa maisteriohjelmaa tai -pääainetta, ja myös tukea näitä opintoja tulevaisuudessa. Toisaalta sivuaine tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua täysin oman pääaineen ulkopuolisiin aloihin. Erikoinen tai harvinainen yhdistelmä erilaisia opintoja voi hyvin osoittautua hyödylliseksi tulevaisuudessa.

Kaikista Aallon sivuaineista ja niihin hakemisesta löytyy tietoa Aallon sivuaineoppaasta:
https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Sivuaineet+2020-2022
Osa sivuaineista on tarkoitettu vain maisteriopiskelijoille!

Tietoa JOO-opinnoista, eli opiskelusta muissa korkeakouluissa:
https://into.aalto.fi/display/fikandelec/Opinnot+toisissa+Aallon+kouluissa+tai+toisissa+suomalaisissa+yliopistoissa

Sivuaineista ja sivuainevalinnoista kannattaa rohkeasti kysellä tietoa ja neuvoja vanhemmilta opiskelijoilta, kuten omilta ISOilta tai killan opintotoimareilta. Jos haluat suorittaa jonkun epätavallisen sivuaineen, kannattaa mennä tapaamaan koulun opintoneuvojaa tai opintojen suunnittelijaa. Oppimispalveluiden yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät osoitteesta:
https://into.aalto.fi/display/fikandelec/Yhteystiedot

Inkubion vuoden 2020 opintokyselyssä selvitettiin opiskelijoiden yleisimpiä kandidaattitason sivuaineita. Vastaajien sivuaineet on esitetty alla.

Sivuaineet

Opintokyselyn yhteydessä kartoitettiin kiltalaisten näkemyksiä heidän valitsemistaan sivuaineista. Tähän oppaaseen on koostettu sivuaineiden tiiviit kuvaukset Inkubiittien näkökulmasta. Lisätietoa sivuaineista ja tarkemmat kurssilistaukset löytyvät kunkin sivuaineen Into-sivuilta.

 • Yleiskuvaus

  Data Science -sivuaine yhdistää ohjelmoinnin matematiikkaan ja systeemitieteeseen. Sivuaineen kursseilla opiskellaan muun muassa koneoppimista, datankäsittelyä sekä niihin liittyvää matematiikkaa ja algoritmeja, mutta lopulliseen kokonaisuuteen on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa vapaavalintaisten kurssien kautta. Tämä sivuaine antaa hyvän pohjan maisteriopinnoille, ja erityisesti Complex Systemsin
  pääaineeseen. Nykyisessä muodossaan sivuaineessa on melko paljon päällekkäisyyttä pääaineen kanssa, ja siitä kiinnostuneiden kannattaakin tarkistaa yhteensopivuus oman HOPSin kanssa.

  Miksi inkubiitit ovat valinneet sivuaineen?

  Monet Data Science -sivuaineen valinneet inkubiitit ovat olleet kiinnostuneita ohjelmoinnista sekä matematiikasta ja sen soveltamisesta. Sivuaine nähdään myös todella hyödyllisenä maisteriopintojen ja työelämän kannalta.

  Miten sivuaine on tukenut inkubiittejä muissa opinnoissa?

  Sivuaineen kursseilla opiskellaan aiheita ja käytetään paljon työkaluja, joista on hyötyä muissakin opinnoissa varsinkin maisterivaiheessa. Kaikissa LifeTech-pääaineissa tarvitaan data-analytiikkataitoja, joten data sciencen opiskelu ei mene koskaan hukkaan. Monet inkubiitit ovat myös päätyneet IT-alan töihin, joissa data science -opinnoista voi olla merkittävää hyötyä.

  Mitä tärkeitä kokonaisuuksia sivuaineessa voi oppia?

  Inkubiitit nostivat tärkeiksi kokonaisuuksiksi muun muassa koneoppimisen, matematiikan soveltamisen data-analytiikassa sekä yleisen tietotekniikan ymmärryksen.

  Mitä sivuaineen kursseja inkubiolaiset suosittelevat?

  Sivuaineen kursseista ei noussut tiettyjä suosikkeja. Kursseja valitessa kannattaakin miettiä ensisijaisesti kurssin asemaa omissa opinnoissa.

 • Yleiskuvaus

  Informaatioverkostojen sivuaineesta saa perustiedot ihmisestä informaation ja tieto-, viestintä- ja visualisointiteknologian käyttäjänä sekä yrityksistä ja organisaatioista kyseisen teknologian hyödyntäjinä. Sivuaineen kurssit koostuvat mm. tietotekniikan, tuotantotalouden ja viestinnän opinnoista. Sivuaineeseen ei ole erillistä hakua ja vaatii esitietona kurssin CS-A1110 Ohjelmointi 1 tai CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1.

  Miksi inkubiitit ovat valinneet sivuaineen?

  Sivuaine eroaa selkeästi pääaineen opinnoista, kurssit ovat mielenkiintoisia, ja mukana on koodauksen lisäksi muutakin poikkitieteellistä pöhinää.

  Miten sivuaine on tukenut inkubiittejä muissa opinnoissa?

  Ohjelmoinnin jatkaminen Y2-kurssilla on auttanut sellaisilla kursseilla, joissa tarvitaan Pythonia. Tuotantotalouden peruskurssista on ollut hyötyä perusopintoihin kuuluvalla Entrepreneurship and Innovation Management -kurssilla.

  Mitä tärkeitä kokonaisuuksia sivuaineessa voi oppia?

  Sivuaineen opinnoissa yhdistyy teknisyys ja ihmisläheisyys.

  Mitä sivuaineen kursseja inkubiolaiset suosittelevat?

  Ohjelmoinnin peruskurssi Y2 ja Johdatus informaatioverkostoihin. Todella tykki koodauskurssi ja hyvät perustiedot infosta.
  Ryhmätoiminta ja Organisointi sekä Ihminen havaitsijana erityisen paljon, koska kursseilla oli todella kiinnostavia aiheita, jotka eivät oikeastaan tule vastaan missään muussa kandikurssissa.
  Työ- ja organisaatiopsykologia oli todella kiinnostava aihe kurssilla Ryhmätoiminta ja organisointi, ja siitä tulee varmasti olemaan hyötyä työelämässä, varsinkin esimiestehtävissä.
  Tuotantotalous 1 -kurssilla oppi liiketoiminnan perusasiat, joista on myös hyötyä yrityksessä työskennellessä.
  Ihminen havaitsijana -kurssi kuroi umpeen tyhjiötä havaintojen ja fysiologian välillä.

 • JOO-opinnot Helsingin yliopistossa

  Opiskelijan tulee olla läsnäoleva kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea tai suorittaa JOO-opintoja toisessa yliopistossa. Opinto-oikeus kohdeyliopistossa on voimassa kaksi vuotta, mikä kannattaa ottaa huomioon opintoja suoritettaessa. Helsingin yliopiston JOO-opintoihin haetaan sähköisen Joopas -hakukoneen kautta.

  Helsingin yliopistolla ei ole erillistä JOO-opasta, vaan opinnot valitaan suoraan Helsingin yliopiston opintotarjonnasta. Helsingin yliopisto ei kuitenkaan tarjoa JOO-opinto-oikeutta seuraaviin opintoihin:

  • Biologian perus- ja aineopinnot
  • Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman opinnot
  • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavan opintojakson korvaavat englannin ja toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeet
  • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavan vieraan kielen opintojakson korvaava koe: arabia, portugali, viro, tanska
  • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat opintojaksot korvaavat äidinkielen (suomi, ruotsi) kokeet
  • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat vieraan kielen (englanti) ja toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kurssit
  • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat äidinkielen (suomi, ruotsi) viestintäopinnot
  • Kotitaloustieteen syventävät opinnot
  • Maantieteen aineopinnot
  • Opettajien kelpoisuusopinnot
  • Psykologian perus- ja aineopinnot
  • VIExpert – Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot
  • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot

  Hakuaika Helsingin yliopiston JOO-opintoihin on kaksi kertaa vuodessa: 1.4–30.4. (klo 15.45 mennessä),1.10.–31.10. (klo 15.45 mennessä). Kuitenkin JOO-opintoihin haettaessa pitää ottaa huomioon, että kotiyliopiston käsittelemä hakemus pitää saapua hakuajan puitteissa kohdeyliopistoon. Käsittelyaika Aalto-yliopistossa on yleensä noin 2-3 viikkoa.

  Ohjeet ja kriteerit JOO-opinto-oikeuden hakuun, kun kotiyliopistona on Aalto-yliopisto, löytyvät täältä. Tämän lisäksi ohjeet, kun kohdeyliopisto on Helsingin Yliopisto, löytyvät täältä. Kaikki JOO-opintoihin liittyvä tieto löytyy JOO-wikistä.

  • Yleiskuvaus

   Sivuaineessa opiskelija saa hyvän kuvan ihmisen perinnöllisyyteen vaikuttavista lainalaisuuksista. Opiskelija oppii ymmärtämään, kuinka geenit vaikuttavat solujen toimintaan. Sivuaineessa on 15 op:n edestä pakollisia kursseja, joiden lisäksi valitaan vapaavalintaisia kursseja. Sivuaineen ja kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät Weboodista.

   Miksi inkubiitit ovat valinneet sivuaineen?

   Sivuaineen valintaan on johtanut opiskelijoiden oma mielenkiinto syventää osaamista aiheesta ja mahdollisuus harkita erisuuntaisia tehtäviä kuin pelkät bioinformaatioteknologian opinnot tarjoavat.

   Miten sivuaine on tukenut inkubiittejä muissa opinnoissa?

   Syventyminen solu- ja molekyylibiologiaan sivuaineessa on koettu auttavan BioIT:n opinto-ohjelman omissa kursseissa.

   Mitä tärkeitä kokonaisuuksia sivuaineessa voi oppia?

   Epigeneettinen säätely, syövän genetiikka, molekyylibioteknologian menetelmät käytännössä.

  • Yleiskuvaus

   Sivuaine antaa varsin kattavat tiedot modernista neurotieteestä neurobiologisella painotuksella. Sivuaineen ja kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät Weboodista.

   Miksi inkubiitit ovat valinneet sivuaineen?

   Opiskelijoilla on ollut henkilökohtainen mielenkiinto aihetta kohtaan. Neurotieteestä ei ole Aalto-yliopistossa kandivaiheessa tarjolla suoritettavia kursseja.

   Miten sivuaine on tukenut inkubiittejä muissa opinnoissa?

   Sivuaineessa opetettuja asioita on tullut eteen Aallon kursseilla, esim. Nernst-potentiaalit, joiden ymmärrys on paljon parempi Helsingin yliopiston kurssien perusteella.

   Mitä tärkeitä kokonaisuuksia sivuaineessa voi oppia?

   Suurempi ymmärrys aivoista sekä solutasolla että makrotasolla. Lähestyminen neurobiologiaan muilla kuin matemaattisilla menetelmillä.

   Mitä sivuaineen kursseja inkubiolaiset suosittelevat?

   Integrative neurobiology, jossa käydään läpi kaikki neurobiologian suuret kokonaisuudet.

  • Yleiskuvaus

   Opiskelija oppii ymmärtää perinnöllisyyden lainalaisuudet ja tuntee geenien ja genomien rakenteen. Hän tuntee geenien toiminnan molekyylimekanismit ja omaa perustiedot geenien toiminnan säätelystä. Ymmärtää miten geenien toiminta säätelee solun toimintoja mm. yksilönkehityksen aikana ja erilaisissa tautitiloissa. Tuntee yleisimmät geenien ja genomien tutkimukseen käytettävät menetelmät ja ymmärtää geenitekniikan perusteet ja tuntee sen yleisimmät sovellukset. Sivuaineen ja kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät Weboodista.

   Miksi inkubiitit ovat valinneet sivuaineen?

   Opiskelijoilla on ollut halu syventää tietojaan aiheesta pidemmälle kuin, mitä Aalto-yliopisto on tarjonnut.

   Miten sivuaine on tukenut inkubiittejä muissa opinnoissa?

   Sivuaineen opinnoista on koettu olevan hyötyä bioinformatiikan maisteripääaineessa. Siitä on ollut hyötyä opiskelijoiden mukaan erityisesti kursseissa Cell Biology ja High-troughput bioinformatics.

   Mitä tärkeitä kokonaisuuksia sivuaineessa voi oppia?

   Perimän järjestäytyminen solussa, geenien ilmeneminen ja geenien aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät

   Mitä sivuaineen kursseja inkubiolaiset suosittelevat?

   Molekyyligenetiikan perusteet ja Geenit ja yksilönkehitys. Molekyyligenetiikan perusteissa käytiin genetiikan konsepteja läpi tarkemmin kuin Aallon kursseilla ja siinä oppi hyvin tarkkaan mitä eukaryoottien ja prokaryoottien translaatiossa ja transkriptiossa tapahtuu ja minkälaisia eroja perimän järjestäytymisellä on erityyppisissä soluissa. Geenit ja yksilönkehitys taas kävi läpi miten geneettiset tekijät säätelevät kehitystä alkiosta kehittyneeksi yksilöksi.

 • Yleiskuvaus

  Kansainvälisellä sivuaineella tarkoitetaan vaihto-opintojakson aikana ulkomailla suoritettuja tutkintoon sopivia opintoja. Kansainvälinen sivuaine mahdollistaa vaihto-opintojen liittämisen osaksi tutkintoa myös uutta vuonna 2020 vahvistettua opetussuunnitelmaa noudattaville opiskelijoille. Varsinaisen opintosisällön lisäksi vaihto-opinnoista jää käteen myös mahtavia kokemuksia.

  Kansainväliseen sivuaineeseen tulee sisältyä vähintään 15op ammattiainekursseja ja korkeintaan 10op kohdemaan kieli- ja kulttuuriopintoja. Ammattiainekurssien ei tarvitse liittyä bioinformaatioteknologian alaan, kunhan niistä muodostuu jokin järkevä kokonaisuus. Sivuaineen sisällöstä tulee sopia etukäteen BioIT:n vastuuprofessorin kanssa.

  Lisätietoa https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=23434220

  Miksi inkubiitit ovat valinneet sivuaineen?

  Syitä lähteä vaihtoon on monia. Useimmat haluavat ennen kaikkea tutustua kohdemaan kulttuuriin ja hankkia uusia kokemuksia. Toisaalta monet suorittavat vaihdossa myös paljon alaan liittyviä kursseja, joita ei välttämättä ole tarjolla Aallossa. Kansainvälinen sivuaine on hyvä tapa ottaa vaihto-opinnot mukaan kanditutkintoon, ja siitä saa samalla kätevästi sivuaineen.

  Miten sivuaine on tukenut inkubiittejä muissa opinnoissa?

  Vaihdossa parantunut englannin kielen taito on auttanut kiltalaisia muissa opinnoissa. Yleisesti ottaen vaihto-opintojen suhtautuminen muihin opintoihin on täysin kiinni siitä, mitä kursseja kohdeyliopistosta valitsee.

  Miten voin saada lisätietoja vaihto-opinnoista?

  Tsekkaa Inkubion vaihto-opas.

 • Yleiskuvaus

  Tekniikan ala pohjautuu vahvasti matematiikkaan ja sen soveltamiseen, joten matematiikan sivuaine tukee myös bioinformaatioteknologian opintoja. Matematiikan sivuaineen kurssivalikoima on laaja, ja sivuainekokonaisuuteen on lisäksi mahdollista valita myös systeemitieteiden ja tilastotieteen kursseja. Opiskelija valitsee sivuaineeseen 25 opintopisteen edestä kursseja ja hakee sivuainekokonaisuudelleen hyväksytystä erikseen matematiikan vastuuopettajalta. Lisää tietoa matematiikan sivuaineesta löytyy Intosta.

  Miksi inkubiitit ovat valinneet sivuaineen?

  Matematiikka koetaan hyödyllisenä tekniikan alan sivuaineena, sillä monet tekniikan alan menetelmät perustuvat matematiikkaan ja matemaattisesta ymmärryksestä on alalla hyötyä. Lisäksi inkubiitit kokevat, ettei matematiikka kuitenkaan suuntaa liikaa mihinkään tiettyyn aiheeseen, vaan on enemmänkin yleishyödyllinen.

  Miten sivuaine on tukenut inkubiittejä muissa opinnoissa?

  Matematiikan osaamisesta koetaan olevan hyötyä lähes kaikissa kursseissa niin kandidaatti- kuin maisterivaiheessa. Erityisesti matematiikan ja fysiikan kursseilla matematiikan laajemmasta osaamisesta on ollut hyötyä.

  Mitä tärkeitä kokonaisuuksia sivuaineessa voi oppia?

  Sivuaineen tärkeimmiksi kokonaisuuksiksi inkubiitit mainitsevat matematiikan soveltamisen ongelmanratkaisussa eri tieteenaloilla, matriisilaskennan sovellukset sekä matematiikkaohjelmistojen käytön. Myös ongelmanratkaisua, tiedonhakutaitoa sekä sinnikkyyttä pidetään tärkeinä taitoina, joita matematiikan sivuaine kehittää.

  Mitä sivuaineen kursseja inkubiolaiset suosittelevat?

  Matematiikan kursseista suositellaan kursseja Lineaarialgebra sekä Differentiaali- ja integraalilaskenta 3. Lineaarialgebraa tarvitaan erityisesti koneoppimisessa ja diffistä taas fysiikan sovelluksissa. Lisäksi systeemitieteiden kursseista inkubiitit suosittelevat kursseja Sovelletun matematiikan tietokonetyöt ja Stochastic Processes.

 • Yleiskuvaus

  Sivuaine antaa perustiedot mallien laatimiseen ja käyttöön päätöksenteossa sekä teknistaloudellisten järjestelmien analyysissä, suunnittelussa ja optimoinnissa. Tällaisia malleja käytetään nykyään hyvin laajasti myös yhteiskunnallisia, ympäristöön liittyviä ja biologisia ilmiöitä kuvattaessa ja analysoitaessa. Keskeisessä roolissa sivuaineen opinnoissa ovat asioiden korrelaatiot toistensa kanssa. Sivuaineeseen voi hyväksilukea muitakin matematiikan kursseja mikäli vaaditut 25 opintopistettä eivät täyty.

  Miksi inkubiitit ovat valinneet sivuaineen?

  Systeemitieteet on koettu hyväksi sivuainevalinnaksi, jos on halunnut keskittyä enemmän soveltavampaan matematiikkaan.

  Miten sivuaine on tukenut inkubiittejä muissa opinnoissa?

  Systeemitieteet tukevat kaikkia opintoja ja ohjaavat ajattelemaan analyyttisemmalla tavalla. Monet systeemitieteiden kurssit tukevat bio-IT:n kandidaattiohjelman pakollisia kursseja opettamalla analyyttistä ja tilastollista ajattelua sekä vahventamalla matemaattisia taitoja.

  Mitä tärkeitä kokonaisuuksia sivuaineessa voi oppia?

  Systeemitieteiden opiskelussa oppii miten eri systeemin muuttujat vaikuttavat systeemin ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin. Sivuainekokonaisuudessa oppii matemaattista mallinnusta ja matemaattista ajattelutyyliä sekä matematiikkaohjelmistojen, että perinteisemmän kynä-paperi laskemisen avulla.

  Mitä sivuaineen kursseja inkubiolaiset suosittelevat?

  Erityisesti kurssit Sovelletun matematiikan tietokonetyöt, Prediction and time series analysis sekä Stokastiset prosessit on koettu hyödyllisiksi kursseiksi.

 • Yleiskuvaus

  Teknillisen fysiikan sivuaine tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää perusopinnoissa saamaansa fysiikan osaamista.

  Miksi inkubiitit ovat valinneet sivuaineen?

  Hyvä fysiikan perusteiden tuntemus auttaa myöhemmissä opinnoissa tulevien fysiologisten ja biologisten ilmiöiden ymmärtämisessä. Teknillisen fysiikan kursseja on suositeltu etenkin Biomedical Engineering -pääaineeseen.

  Miten sivuaine on tukenut inkubiittejä muissa opinnoissa?

  Fysiikan tuntemus on hyödyllistä etenkin tutkimustyössä. Aivotutkimuksessa on hyödyllistä ymmärtää fysiikan ilmiöitä neuronien toiminnasta ja uusien materiaalien kehittäminen vaatii aineiden perusteellista ymmärtämistä.

  Mitä tärkeitä kokonaisuuksia sivuaineessa voi oppia?

  Sivuaineessa oppii perusteet termodynamiikasta, sähkömagnetismista sekä aineiden rakenteista. Sivuaineeseen voi sisällyttää kursseja myös sähkömagneettisesta kenttäteoriasta, materiaalifysiikasta, kvanttimekaniikasta ja klassisesta dynamiikasta.

  Mitä sivuaineen kursseja inkubiolaiset suosittelevat?

  Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet on vaativa mutta palkitseva kurssi. Kurssin sisältö auttaa ymmärtämään esimerkiksi aivojen sähkömagneettista toimintaa.

 • Yleiskuvaus

  Tietotekniikan sivuaineessa pääsee syventämään ohjelmoinnin ja tietojenkäsittelyn osaamista, joten siinä opittavat taidot ovat todella yleishyödyllisiä kaikilla teknillisillä aloilla. Kurssivalikoima on todella laaja, ja sivuaine tukee hyvin bioinformaatioteknologian pääaineen opintoja. Sivuaineen pakolliset kurssit jakautuvat kahdelle opintopolulle: aloittelijan opintopolulle ja vaativammalle opintopolulle. Helpomman kokonaisuuden kursseilla käytetään Pythonia ohjelmointikielenä, kun taas haastavamman polun kursseilla Scalaa.

  Miksi inkubiitit ovat valinneet sivuaineen?

  Tietotekniikan sivuaineen valinneet inkubiitit ovat olleet kiinnostuneita koodaamisesta ja nähneet ohjelmoinnin hyödyllisenä taitona myöhemmissä opinnoissa sekä työelämässä.

  Miten sivuaine on tukenut inkubiittejä muissa opinnoissa?

  Erityisesti ohjelmoinnissa sekä matematiikkaohjelmistojen käytössä kehittyminen on koettu hyödyllisenä muiden opintojen kannalta. Myös looginen päättelykyky ja kokonaisuuksien hahmottaminen ovat monien mielestä asioita, joita tietotekniikan sivuaineessa oppii. Kaikissa LifeTech-pääaineissa on myös selkeää hyötyä sujuvista ohjelmointitaidoista.

  Mitä tärkeitä kokonaisuuksia sivuaineessa voi oppia?

  Inkubiittien mielestä tietotekniikan sivuaineessa vahvasti esille tulevia kokonaisuuksia ovat muun muassa tietorakenteet, projektien suunnittelu sekä yleinen ymmärrys tietokoneista ja -verkoista.

  Mitä sivuaineen kursseja inkubiolaiset suosittelevat?

  Pakollisista kursseista erityisesti Trak (Tietorakenteet ja algoritmit, sekä Y että Scala versiot) on ollut hyödyllinen. Kurssilla oppii perusteet yleisimmistä algoritmeista, joiden tuntemisesta saattaa olla hyötyä vaikkapa työhaastattelussa. Vapaaehtoisista kursseista C++ (Object oriented programming with C++) ja Tietokannat ovat olleet inkubiittien mielestä hyödyllisiä kursseja. Tietokantojen ja C++:n osaamisesta on hyötyä varsinkin ohjelmistosuunnittelusta kiinnostuneille opiskelijoille.

 • Yleiskuvaus

  Tuotantotalous tekniikan sivuaineena pyrkii antamaan valmiuksia opiskelijalle yhdistää tekniikan osaaminen taloudelliseen ja sosiaaliseen osaamiseen. Bioinformaatioteknolgian opintoihin kandiohjelmassa ajateltuna, antaa tuotantotalous aivan uudenlaista osaamista ja taitoja. Aiheina ovat esimerkiksi johtaminen, erilaisten organisaatioiden toiminnan kehitys ja yritystoiminta. Tavoitteena onkin sivuaineen jälkeen olla omaksunut tuotantotalouden keskeisimmät käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät (https://into.aalto.fi/display/ensivuaineet2018/Tuotantotalous). Tuotantotaloudessa erityisen tärkeää olisikin pystyä arvioimaan erilaisia prosesseja ja kokonaisuuksia sekä taloudellisesta että organisatorisesta näkökulmasta.

  Miksi inkubiitit ovat valinneet sivuaineen?

  Tuotantotalouden valinneet opiskelijat ovat kokeneet halua päästä enemmän hallinnollisiin tehtäviin työelämässä. Lisäksi esille nousi muutamia kertoja halu saada vaihtelua bioinformaatioteknologian opintoihin, ja päästä kehittämään yhä enemmän ryhmätyötaitoja erilaisten projektien osalta. Suurin osa koki että kauppatieteellinen puoli kiinnostaa, joten tuotantotalous voisi tekniikan puolelta antaa hyvät valmiudet saada tähän liittyen lisää osaamista.

  Miten sivuaine on tukenut inkubiittejä muissa opinnoissa?

  Inkubiitit ovat kokeneet helpommaksi tuotantotalouden sivuaineen ansiosta ymmärtää isompia prosesseja ja kokonaisuuksia. Sivuaineena tuotantotalous on myös helpottanut osalti asioiden soveltamista oikeaan elämään, koska monienkin kurssien projektit ovat hyvin lähellä jokaisen arkielämää ja myöhemmin sovellettaessa työelämään. Lisäksi kuten monen muunkin sivuaineen kohdalla, antaa tuotantotalous uudenlaista perspektiiviä esimerkiksi hyvistä opiskelumetodeista.

  Mitä tärkeitä kokonaisuuksia sivuaineessa voi oppia?

  Tuotantotalous mahdollistaa parempien ryhmätyötaitojen lisäksi mahdollisuuden ymmärtää yhä paremmin yritysmaailmaa ja sen toimintaa. Lisäksi isompien kokonaisuuksien ja projektien tekemisen jälkeen on mahdollisesti helpompi lähteä tekemään tällaista koko kurssin pituista projektia. Lisäksi sanottakoon, että tuotantotalouden opinnoissa pääsee kirjoittamaan aivan eri tavalla kuin meidän kandikursseilla muutoin, joten pääsee taas hyvin muistelemaan kirjoittamisen taitoja.

  Mitä sivuaineen kursseja inkubiolaiset suosittelevat?

  Tuotantotalous 1 – Kurssi, joka tulee sivuaineessa yleensä ensimmäisenä, ja toimii kaiken perustana. Äärimmäisen yleissivistävä kurssi ihan kaikille, vaikka ei sivuainetta haluaisikaan kokonaisuudessa käydä. Tämä kurssi sisältää myös ravintolaprojektin, jossa pääsee heti oppimiaan asioitaan hyödyntämään ja soveltamaan.

  Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena – laskennallinen osa tuotantotaloudesta tulee tässä hyvin käytyä läpi ja kerrattua tuotantotalous 1 -kurssilla käsitellyt asiat sen osalta.

  Ryhmätoiminta ja organisointi – Yleissivistävä kurssi, jossa käydään paljon keskustelua lukupiirissä sekä luennoitsijan kanssa. Kurssilla keskitytään ryhmätyötaitojen parantamiseen. Lisäksi kurssilla uusista ihmisistä ja heidän näkemyksistään oppii paljon uutta.